Get Adobe Flash player
Home Młodociani

Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Łubnice

Pracodawca składa wniosek (Załącznik nr 1) w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (art. 70b, ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) – dalej u.o.s.o.)

Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie.

Wniosek należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Łubnicach.

 

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Do wniosku należy dołączyć kopie:

-dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego wraz z potwierdzeniem zatrudnienia takiej osoby oraz zaświadczenie określające staż pracy instruktora przygotowania zawodowego – jeśli z przepisów to wynika,

-umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

-dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

- w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

-aktualny odpis (wypis) lub kopie zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółki cywilnej również kopię umowy spółki). Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

-pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis, która udzielana jest w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1).

W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

-formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  odpowiednio dla: ( Załącznik nr 2)

-zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Załącznik nr 3).

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.

Uprawnienie pracodawcy do dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika związane jest z łącznym spełnieniem przesłanek określonych w art. 70b u.o.s.o. oraz przepisów dotyczących pomocy de minimis.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 232) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójtów Gmin o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie (załącznik nr 4) Wójta Gminy Łubnice, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Do pobrania w załącznikach:

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

3) Oświadczenie o pomocy de minimis

4) Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Zmieniony (piątek, 21 listopada 2014 09:48)

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information