Get Adobe Flash player
Home

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.5.1.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28 kwietnia 2016 r., Gminy Łubnice, z/s ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na części działek nr ewid. 328, 1463, 341/2, 340 (obręb Kolonia Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice.

Więcej…

 

ZAWIADOMIENIE 
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.5.2.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28 kwietnia 2016 r., Gminy Łubnice, z/s ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na części działek nr ewid. 328, 1463, 341/2, 340 (obręb Kolonia Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice.

Więcej…

 

 

ZARZĄDZENIE Nr  12 /2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie

Wójta Gminy Łubnice 
z dnia 10 maja 2016 r.

Na podstawie art. 36 i 36a w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015. poz. 2156 z póz. zmianami)  i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 r. Nr 60, poz. 373, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2009r. Nr 184, poz. 1436, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie.

§2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubnice,

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łubnicach,

3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach,

4. Na tablicy ogłoszeń wszystkich szkół położonych na terenie gminy Łubnice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej…

 

Wyniki kontroli RIO 2016

Gmina Łubnice udostępnia protokoły z ostatniej kompleksowej kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2015 roku przez RIO w Łodzi , zakończoną w 2016 r.

KLIKNIJ:

Gm. Łubnice - kontrola kompleksowa

Zespół Szkół w Łubnicach - kontrola problemowa

 

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z protokołami cyklicznej kontroli..

 

PODWÓRKO NIVEA W DZIETRZKOWICACH
– ODDAJ GŁOS !!!

Od 5 maja 2016 roku DZIETRZKOWICE biorą udział w ogólnopolskim konkursie Podwórko NIVEA edycja 2016.

W ramach projektu „Podwórko NIVEA” zostaną wybudowane rodzinne miejsca zabaw w 40 lokalizacjach, które zbiorą największą liczbę głosów internautów.

Więcej…

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego „Lato na marszową nutę 2016”, złożonej przez stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania

Dnia 15 marca 2016 roku stowarzyszenie  "Między Prosną a Wartą" – Lokalna Grupa Działania złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Lato na marszową nutę 2016" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 118 z późn. zm).

Więcej…

 

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2016

 

Wojewoda Łódzki po raz trzynasty organizuje Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

Więcej…

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Łubnice

Znak: 6220.1.8.2016

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z dnia 2013.10.24) zawiadamia się, że w dniu 15.04.2016 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Bieniak, właściciela firmy PROMB Marcin Bieniak, Krążkowy 44, 63-600 Kępno została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice – Kolonia Dzietrzkowice – Wójcin planowanego do realizacji na terenie działek nr ewid. 1067/2 (obręb Wójcin), nr ewid. 36 (obręb Andrzejów), nr ewid. 1453 ( obręb Łubnice), nr ewid. 127/1 (obręb Dzietrzkowice) położonych w jednostce ewid. Łubnice.

Więcej…

 

Z A W I A D O M I E N I E

Znak: 6220.1.7.2016

Zgodnie z art. 10 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07.), Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 01 marca 2016 r., Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Bieniak, właściciela firmy PROMB Marcin Bieniak, Krążkowy 44, 63-600 Kępno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice – Kolonia Dzietrzkowice – Wójcin planowanego do realizacji na terenie działek  nr ewid. 1067/2 (obręb Wójcin), nr ewid. 36 ( obręb Andrzejów) nr ewid. 1453 ( obręb  Łubnice), nr ewid. 127/1 (obręb Dzietrzkowice) położonych w jednostce ewid. Łubnice, znajduje się w toku rozstrzygania.

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information