Get Adobe Flash player
Home

Zawiadomienie starosty wieruszowskiego

 

Starosta Wieruszowski zawiadamia , że w lokalu nr 4 w siedzibie Starostwa Powia­towego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w terminie od 14.11.2016r. do 2.12.2016r., w godzinach od 900 do 1430, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego OBRĘB 5 Ludwinów , położonego w jednostce ewidencyjnej Łubnice

Zmieniony (środa, 26 października 2016 06:43)

Więcej…

 

Polowania zbiorowe „Sokół” 2016-2017

Zarząd Koła Łowieckiego nr 16 „Sokół” w Bolesławcu z siedzibą w Wójcinie informuje o organizowanych polowaniach zbiorowych z użyciem broni myśliwskiej na terenie gminy Łubnice.

1. W dniu 06.11.2016 w godz 8:00 - 15:00 las Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

2. W dniu 19.11.2016r w godz 8:00 - 15:00 Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

3. W dniu 04.12.2016 r w godz 8:00 - 15:00 las Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

4. W dniu 23.12v2016r w godz 8:00 - 15:00 las Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

5. W dniu 15.01.2017 r w godz 8:00 - 15:00 las Żdżary -Wójcin,

Makowszczyzna, łąki Łubnice - Wójcin nad Prosną.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 20 października 2016 r. na godz. 10.00 zwołuje się XVIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach.


Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami

5. Interpelacje

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

- uchylenia Uchwały Nr XVII/96/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy  Łubnice na rok 2016

- zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2016

7. Odpowiedzi na interpelacje

8. Wolne wnioski i zapytania

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 


Zmieniony (środa, 09 listopada 2016 12:14)

 

Ustawianie stert, stogów i brogów


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) należy:

Więcej…

 

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, iż w miesiącu październiku zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Gabaryty należy wystawiać przed posesję do godziny 6 rano w następujących terminach:

- 10.10.2016r  – miejscowość Łubnice

- 11.10.2016r – miejscowości Dzietrzkowice

- 12.10.2016r – miejscowości Kolonia Dzietrzkowice,

Brzozówka, Jeziorko, Rzepisko, Gielniówka i

Ludwinów

- 13.10.2016r – miejscowość Wójcin i Andrzejów

 

 

Zmieniony (wtorek, 14 marca 2017 09:28)

 

OBWIESZCZENIE

Znak: 6220.2.6.2016

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 roku, poz.353), zawiadamia, że w dniu 11 maja 2016r.  wpłynął wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pana Ryszarda Duszyńskiego, zam. Wójcin, ul. Wieluńska 16, 98-432 Łubnice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

 

Załącznik – Uzupełnienie raportu wraz z zapisem elektronicznym

Więcej…

 

Zadanie pod nazwą:

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2016 roku

zrealizowano z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 17 719,00zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 16 481,00zł w tym dotacja ze środków NFOŚiGW w kwocie: 8 324,00 zł

Zakres projektu obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwieniem poprzez składowanie 34,976 Mg (2186 m2) wyrobów zawierających azbest z 15 posesji znajdujących się na terenie Gminy Łubnice.

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2016

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.poz.1774) zarządza się, co następuje:

§ 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący – działkę Nr 1428/1 pow. 0,5802 ha położonej w obrębie Łubnice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Łubnice, KW SR1W/00106962/1 przeznaczonej do dzierżawy na okres 15 lat.

Zmieniony (czwartek, 08 września 2016 10:03)

Więcej…

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od sierpnia 2016 roku przyjmuje wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód nie przekracza kwoty:

· 771,00 zł - dla osoby w rodzinie,

·951,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

Zmieniony (piątek, 02 września 2016 06:19)

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information