Get Adobe Flash player
Home

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, iż w miesiącu październiku zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Gabaryty należy wystawiać przed posesję do godziny 6 rano w następujących terminach:

- 10.10.2016r  – miejscowość Łubnice

- 11.10.2016r – miejscowości Dzietrzkowice

- 12.10.2016r – miejscowości Kolonia Dzietrzkowice,

Brzozówka, Jeziorko, Rzepisko, Gielniówka i

Ludwinów

- 13.10.2016r – miejscowość Wójcin i Andrzejów

 

 

Zmieniony (wtorek, 14 marca 2017 09:28)

 

OBWIESZCZENIE

Znak: 6220.2.6.2016

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 roku, poz.353), zawiadamia, że w dniu 11 maja 2016r.  wpłynął wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pana Ryszarda Duszyńskiego, zam. Wójcin, ul. Wieluńska 16, 98-432 Łubnice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

 

Załącznik – Uzupełnienie raportu wraz z zapisem elektronicznym

Więcej…

 

Zadanie pod nazwą:

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2016 roku

zrealizowano z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 17 719,00zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 16 481,00zł w tym dotacja ze środków NFOŚiGW w kwocie: 8 324,00 zł

Zakres projektu obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwieniem poprzez składowanie 34,976 Mg (2186 m2) wyrobów zawierających azbest z 15 posesji znajdujących się na terenie Gminy Łubnice.

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2016

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.poz.1774) zarządza się, co następuje:

§ 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący – działkę Nr 1428/1 pow. 0,5802 ha położonej w obrębie Łubnice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Łubnice, KW SR1W/00106962/1 przeznaczonej do dzierżawy na okres 15 lat.

Zmieniony (czwartek, 08 września 2016 10:03)

Więcej…

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od sierpnia 2016 roku przyjmuje wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód nie przekracza kwoty:

· 771,00 zł - dla osoby w rodzinie,

·951,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

Zmieniony (piątek, 02 września 2016 06:19)

 

Zadanie pod nazwą:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2020

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 12 000,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 6 000,00 zł

Zakres projektu obejmował:  sporządzenie bazy danych emisji CO2, opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Łubnice”, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu, przygotowanie informacji na temat przystąpienia do opracowania PGN przez Gminę, przygotowanie wniosku do RDOŚ-u i Sanepidu o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


http://www.zainwestujwekologie.pl

 

ODWIEDŹ KRAJOWĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

"Mapa" będzie dostępna od września na stronie wieruszowskiej policji.

We wrześniu tego roku na terenie całego kraju zostanie wdrożona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do tej pory program prowadzony był pilotażowo na terenie miasta stołecznego, Podlasia i Pomorza. Teraz program będzie aktywny na terenie powiatu wieruszowskiego. Dzięki niemu każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł mieć swój wkład na poprawę bezpieczeństwa.

 

Zmieniony (środa, 24 sierpnia 2016 11:00)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.8.6.2016

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 961) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 19.08.2016 r. została wydana decyzja nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Dzietrzkowice ul. K. Świerczewskiego na części działek nr ewid. 1, 127/3, 215/2, 132/2, 281, 21/4, 260, 19/4, 243, 238, 236/3, 16, 3, 2, 249/1 (obręb Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice.

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2016.23 z późn. zm.), informuje, że na wniosek JMM Sp.    z o.o z siedzibą przy ulicy Sądeckiej 27C, 32-700 Bochnia złożony przez pełnomocnika Pana Mariusza Jaglińskiego z firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM, zam. Wiktorów 50, 98-350 Biała, w dniu 05.02.2016r. zostało wszczęte się postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej          o mocy 800 kW wraz z fundamentem i niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą: stację trafo, rozdzielnię SN wraz z układem pomiarowym i z liniami kablowymi NN/SN, plac manewrowy przy elektrowni wiatrowej, przebudowę drogi wewnętrznej (gruntowej) obraz budowę zjazdu z drogi wewnętrznej, zlokalizowanych na działkach nr ewid. gruntów 43/1, 43/2, 70, 53/1 w Łubnicach, w gminie Łubnice, powiecie wieruszowskim, województwie łódzkim.

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Wieruszowski.

Zmieniony (piątek, 19 sierpnia 2016 10:17)

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information