Get Adobe Flash player
Home

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI), pod typ ii I-I5N8.
Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce,
Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

Więcej…

 

ZAPROSZENIE

na spotkanie informacyjno - konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddzialania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” - LGD zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów.

Spotkanie będzie poświęcone operacjom z zakresów tematycznych:

- zachowanie dziedzictwa lokalnego - operacje inwestycyjne,

- infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna.

Więcej…

 

Wnioski na program PROW pt: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Uprzejmie informujemy, że pierwsze nabory wniosków w ramach poddzialania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zostaną przeprowadzone w okresie od 16.01.2017r. do 31.01.2017r.

W zawiązku z powyższym prosimy o zamieszczenie w siedzibie Państwa Instytucji plakatu z informacją o planowanych naborach.

Więcej…

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO
NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Więcej…

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Uprzejmie informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Joanna Kwiatkowska zam. Dzietrzkowice

2. Bożena Hyłka zam. Łubnice

 

Zagrożenie drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu prosi o rozpowszechnienie poniższej informacji:

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby zarówno w kraju, jak i innych państwach europejskich, Główny Lekarz Weterynarii ponownie apeluje aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:

Więcej…

 

Łubnice, dnia 19.12.2016 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 28 grudnia 2016 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXI sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie skargi na działalności Wójta Gminy Łubnice

- w sprawie planowania w budżecie Gminy Łubnice środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łubnice

- w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat  wprowadzonych przez Gminę Łubnice w placówkach

- w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania nowego projektu statutu gminy

7. Rozpatrzenie wniosku przez Radę Gminy i wyrażenie zgody na użyczenie działki w Wójcinie Nr 1430 w związku z projektem zagospodarowania w/w terenu.

8. Odczytanie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie „Pomocy dla repatriantów”.

9. Odczytanie pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału Wieruszów w sprawie wniosku o wyrażenie sprzeciwu wobec planowanych zmian w oświacie.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad sesji, spotkanie noworoczne.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

Zmieniony (piątek, 03 lutego 2017 06:00)

 

BEZPŁATNY ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT

 

W momencie zgłoszenia orosimy o przygotowanie następujących danych:

° imię i nazwisko / nazwa producenta rolneyo, Regon /jeśli posiada/ NIP, PESEL • adres, gmina, powiat, województwo

4 informacji czy zgłaszający jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (UATI/luli jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT1 4 numer siedziby stada

4 numer kolczyka (przeżuwacze), trzoda chlewna 4 paszport (konie, przeżuwacze)

4 wiek zwierzęcia (w miesiącach)

° data padnięcia

4 orientacyjna waga zwierzęcia

4 wszelkie informacje ułatwiające dojazd do gospodarstwa

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby w chwili odbioru,
padła sztuka znajdowała się w miejscu umożliwiającym
dogodny dojazd i załadunek na samochód ciężarowy.

Więcej…

 

ZAWIADOMIENIE

Znak: 6220.2.8.2016

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

· Wyznacza nowy termin rozpatrzenia wniosku w terminie nie późniejszym niż do 20.02.2017 r.

Zmieniony (czwartek, 15 grudnia 2016 22:07)

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information