Get Adobe Flash player
Home

INFORMACJA

Urząd Gminy w Łubnicach prosi jubilatów lub rodziny o zgłaszanie do dnia 19.03.2017 do tut. USC pok. Nr 7 par, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz 50 – lecia pożycia zawarcia związku małżeńskiego.

Na podstawie udzielonej informacji zostanie wysłany wniosek do Wojewody Łódzkiego o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

Daria Druszcz

 

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

ZK.4120.1.2017.249.1 .MR

Na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 Upca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu niniejszym podaję do publicznej wado mości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty,

Więcej…

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

-formularz rekrutacyjny
-deklaracja uczestnictwa
-regulamin projektu


 

 

ZAWIADOMIENIE

Znak: 6220.2.9.2016-17

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

· Wyznacza nowy termin rozpatrzenia wniosku w terminie nie późniejszym niż do 03.04.2017 r.

Zmieniony (sobota, 18 lutego 2017 20:49)

Więcej…

 

System Zastrzegania Kart

System uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich. To narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 by zastrzec swoją kartę.

Zmieniony (wtorek, 14 lutego 2017 21:31)

Więcej…

 

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Ministerstwo radzi !

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie przekazuje do wykorzystania adres strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
(http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797494-p_1.htm) z przykładami wypełnienia wniosków i oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Łubnice, dnia 13.02.2017 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 17 lutego 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostaniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2018r.  środków stanowiących fundusz sołecki,

- w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w gminie Łubnice,

- w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnicach.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

 

Ankieta do rodziców/przyszłych rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim

Link do formularza ankiety:

https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę nt. zainteresowania rodziców żłobkami. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań!

 

 

 

Bezpieczeństwo wodne w budynkach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w związku z pismem PWIS w Łodzi z dnia 20.01.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.1.2.2017.KK, i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przesyła publikację opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia, pt.: „Bezpieczeństwo wodne w budynkach”.

GIS wskazuje, iż nieodpowiednie zarządzanie instalacją wodną w budynkach może powodować poważne skutki zdrowotne, jak również istotne bezpośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne i społeczne.

W związku z powyższym proszę o rozpowszechnienie powyższej publikacji wśród właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Podpisał PPIS w Wieruszowie

mgr Ewa Żóraw

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information