Get Adobe Flash player
Home

Życzenia Boże Narodzenie 2014 r.

 

Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych osób, a także zdrowia, szczęścia i wielkiej radości oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku wszystkim Mieszkańcom Gminy Łubnice życzą

 

Piotr Hyłka                                                                                                                  Henryk Ciosek

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                             Wójt Gminy Łubnice

 

W dniu 24-12-2014r. tj. Wigilia Bożego Narodzenia- Urząd Gminy w Łubnicach będzie NIECZYNNY

Załącznik: Zarządzenie

Zmieniony (wtorek, 16 grudnia 2014 12:59)

 

Dodatkowe polowanie 2014

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 42 "Czajka" w Łubnicach zawiadamia, że w dniu 27.12.2014r./sobota/

o godz. 8-mej organizuje dodatkowe polowanie zbiorowe w Lesie Łubnice.


Prezes Koła
Włodzimierz Maciejewski

Darz Bór!

 

Dziewczęta i Chłopcy z Publicznego Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach zwycięzcami  Powiatowego Turnieju Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Łubnice

W dniu 03.i 04.12.2 014r.  w Dzietrzkowicach na hali sportowej odbył się  Powiatowy Turniej  unihokeja dziewcząt  i chłopców  szkół gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Łubnice. Organizatorem turnieju był Międzyszkolny Organizator Sportu Gminy Łubnice mgr Michał Pazek i mgr Renata Magot. Fundatorem nagród w postaci pucharów był wójt Gminy Łubnice mgr inż. Henryk Ciosek.

<<<<<<<<GALERIA ZDJĘĆ>>>>>>>>

Zmieniony (piątek, 12 grudnia 2014 09:56)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/214/2014 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 15 października 2014 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice).

Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Łubnicach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice.

OBWIESZCZENIE PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach,
  2. Strona internetowa Urzędu Gminy w Łubnicach,
  3. a/a.
 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 89 § 1 w związku art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Wójt Gminy Łubnice

Zawiadamia

że w dniu 5 grudnia 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach, ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, w sali posiedzeń przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie urządzeń infrastruktury technicznej – budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 800 kW wraz z fundamentem i niezbędną infrastrukturą techniczną, obejmującą: stację trafo, rozdzielnię SN wraz z układem pomiarowym i z liniami kablowymi NN/SN, plac manewrowy przy elektrowni wiatrowej na części działek nr ewid. 43/1, 43/2 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice, przebudowie drogi wewnętrznej (gruntowej) oraz budowie zjazdu z drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 41 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice.

W związku z powyższym

W z y w a m

do udziału w niej wszystkie zainteresowane strony/świadków/ inne osoby zainteresowane w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Zmieniony (poniedziałek, 24 listopada 2014 15:05)

Więcej…

 

Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Łubnice

Pracodawca składa wniosek (Załącznik nr 1) w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (art. 70b, ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) – dalej u.o.s.o.)

Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie.

Wniosek należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Łubnicach.

Zmieniony (piątek, 21 listopada 2014 09:48)

Więcej…

 

 

Zadanie pod nazwą:

 

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice
w 2014 roku

 

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 

Zmieniony (piątek, 21 listopada 2014 09:49)

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.10.2014 r. została wydana decyzja nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych nn/SN biegnących w ziemi na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 43/2, 70, 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice na potrzeby przyłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej SN oraz budowie (lub wymianie) słupa rozłącznikowego na działce nr ewid. 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice.

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information