Get Adobe Flash player
Home

ZAPYTANIE OFERTOWE

UZ.271.2. 2017

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu”

Dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 z dnia 08 września 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będzie podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej (w formie paczek żywnościowych) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020):

 

Ø 1 268 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

Ø 1 028 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO
NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Więcej…

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Uprzejmie informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Joanna Kwiatkowska zam. Dzietrzkowice

2. Bożena Hyłka zam. Łubnice

 

Łubnice, dnia 19.12.2016 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 28 grudnia 2016 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXI sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie skargi na działalności Wójta Gminy Łubnice

- w sprawie planowania w budżecie Gminy Łubnice środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łubnice

- w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat  wprowadzonych przez Gminę Łubnice w placówkach

- w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania nowego projektu statutu gminy

7. Rozpatrzenie wniosku przez Radę Gminy i wyrażenie zgody na użyczenie działki w Wójcinie Nr 1430 w związku z projektem zagospodarowania w/w terenu.

8. Odczytanie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie „Pomocy dla repatriantów”.

9. Odczytanie pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału Wieruszów w sprawie wniosku o wyrażenie sprzeciwu wobec planowanych zmian w oświacie.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad sesji, spotkanie noworoczne.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Znak: 6220.2.8.2016

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

· Wyznacza nowy termin rozpatrzenia wniosku w terminie nie późniejszym niż do 20.02.2017 r.

Zmieniony (czwartek, 15 grudnia 2016 22:07)

Więcej…

 

WÓJT GMINY ŁUBNICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice

Wymagania niezbędne:

Zmieniony (środa, 14 grudnia 2016 20:53)

Więcej…

 

Zadanie pod nazwą:

„Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Łubnicach”

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 17 000,00zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 5 000,00zł.

Zakres projektu obejmował  zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

Łubnice, dnia 28.11.2016 r.

 

 


ZAWIADOMIENIE

 

 


Uprzejmie informuję, że na dzień 30 listopada 2016 r. na godz. 10.00 zwołuje się XX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Spotkanie z Dzielnicowym Gminy Łubnice sierż. szt. Tomaszem Rosińskim.

5. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie oraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

6. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami

7. Interpelacje

8. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

9. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Łubnice.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne wnioski i zapytania

12. Zamknięcie obrad sesji

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony (poniedziałek, 28 listopada 2016 11:50)

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information